Kancelaria
Zakres usług
Cennik usług
Pomoc prawna on-line
Kontakt
Zakres usług

              Zakres usług świadczonych przez Kancelarię
Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów Kancelaria oferuje pomoc w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo rodzinne i osobowe - sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.
 • prawo cywilne - sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów
 • prawo pracy (o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę)
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku)
 • prawo obrotu nieruchomościami (np. sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste)

              Forma świadczenia usług
Usługi adwokackie na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

 • ustne porady prawne
 • pisemne opinie i analizy prawne (w bardziej skomplikowanych stanach prawnych (np. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych), sporządzane na piśmie (na zwykłym papierze lub w formie elektronicznej),
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, z prokuraturą, w sporach sądowych itd. ),
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

              Oferta dla firm - Kompleksowa obsługa prawna
W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna następującego rodzaju:

 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • porady i opinie prawne,
 • zakładanie spółek,
 • obsługa spółek,
 • prowadzenie spraw sądowych.
W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.
Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.
Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat.
W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby skorzystania z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.